Bestiario Trascendentale – opening:  September 21st 20126 P.M.

Curated by:  Francesco Stefanini

Paintings: Silvio Merlino

Sculpture: Tobia Ravà

Bestiario Trascendentale – inaugurazioneVenerdì 21 Settembreore 18

A cura di: Francesco Stefanini

DipintiSilvio Merlino

ScultureTobia Ravà